Menü Kapat

Tüzük

HACETTEPE İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

Derneğin Adı:
Madde 1. Derneğin Adı: Hacettepe İç Hastalıkları Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, şubesi yoktur.

Derneğin Merkezi:
Madde 2. Derneğin Adresi:  Enez Sokak Güven Çarşısı , No:2/154, Samanpazarı, Ankara’dır.

Madde 3. Derneğin Amacı:
Derneğin Amaçları: Yüksek Öğrenim Kurumları Tıp Fakültelerinin iç hastalıkları,kardiyoloji ve göğüs hastalıkları bilim dallarında yüksek standartlarda eğitim yapmalarını sağlamak ve iç hastalıkları eğitiminde, hasta bakımı,tanı ve tedavisinde, teknik ve bilimsel imkanların geliştirilmesinde katkıda bulunmak ve meslektaşlarını bu konularda bilgilendirmek için mezuniyet öncesi ve sonrası kurs, seminer ve kongreler düzenlemek, öğretim üyeleri ve yardımcıları arasında sosyal dayanışma sağlamak, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak, öğrenci bursları ve ödülleri aracılığı ile iç hastalıkları dallarında eğitim ve araştırmaları teşvik etmek, benzer kurum ve eğitim kuruluşları ile iş birliği yapmaktır.

Madde 4. Derneğin siyasi ve dini bir amacı yoktur.

Madde 5. Derneğin amacını geliştirmek için sürdürülecek çalışma koşulları ve biçimleri

 1. Üyelerine,hizmet verdiği kişilere ve iç hastalıkları veya diğer alanlarda çalışmada bulunanlara amaçları doğrultusunda eğitim vermek ve bu nedenle kongre, seminer, sempozyum, konferans, kurs, panel düzenlemek ve yayınlar yapmak.
 2. İç hastalıklarının klinik uygulamalarında tanı ve tedavideki yenilikleri ve gelişmeleri yakından izleyerek kendi üyelerini, yurt çapında üye olmayan meslektaşlarını bu konularda bilgilendirmek.
 3. İç hastalıkları eğitiminde belli standartların sağlanması için ilgili üye olmayan meslektaşlarını bu konularda bilgilendirmek.
 4. Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim projeleri geliştirmek ve uygulamak, bu doğrultudaki projeleri desteklemek.
 5. Üyelerine, iç hastalıkları, diğer dallarda ve pratisyen olarak çalışan meslektaşlarına, Tıp fakülteleri öğrencilerine eğitim faaliyetlerinde maddi ve manevi olarak destek olmak.
 6. Üyelerine, veya tıp fakülteleri öğrencilerine, araştırma görevlilerine yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılabilmeleri için destek olmak.
 7. Yüksek Örenim Kurumları Tıp Fakültelerinin sosyal aktivilerinemaddi ve manevi destek sağlamak.
 8. Dayanışma amaçlarına yönelik olarak çeşitli sosyal aktiviteler düzenleyerek gerekirse çeşitli çalışma grupları kurmak.
 9. Dernek amaçlarına yönelik büro ve sosyal tesisler kurmak.
 10. Tıp Fakültelerinde yeni meslektaşların yetişmesi için gereğinde fakültelerin bu konuda çalışan birimlerine bağışta bulunmak.
 11. Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında gerek görülmesi durumunda derneğe bağlı iktisadi işletme kurmak.

Madde 6. Dernek, yıllık gelirinin yönetim kurulunun saptayacağı belli bir kısmını amaçları doğrultusunda harcar. Harcamadığı kısmını ertesi yıllarda dernek amaçları doğrultusunda harcamak üzere milli bankalardan birine yatırır.

BÖLÜM II
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Derneğin üyeleri

Madde 7. Derneğin iki tür üyesi vardır.
a) Asli Üyeler: Derneğin merkezine kayıtlı üyelerdir.Yüksek Öğrenim Kurumları Tıp Fakültelerinin İç Hastalıları, Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim dalındaki öğretim üye ve yardımcıları ver araştırma görevlileri dernek üyesi olabilirler.
b) Şeref Üyeleri: Derneğin amaçları doğrultusunda büyük hizmetler vermiş, derneğe önemli ayni ve nakdi bağışta bulunan kişi ve kuruluşlardır.
c) Derneğe asli üye olmak için :
I. Yüksek Öğrenim Kurumları tıp Fakültelerinin iç
hastalıkları, göğüs hastalıkları veya kardiyoloji ana bilim dalında öğretim üye ve yardımcısı veya araştırma görevlisi olmak
II. Üyelik için 2 resim ve yıllık 10.000.000 TL üye aidatını ödemek.
III. Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmak gerekir.
IV. Dernek üyeleri her yıl, o yıl için genel kurul tarafından belirlenen üyelik aidatını ödemekle yükümlü olurlar.

Madde 8. Yönetim kurulu üyelik başvurusunu en geç 60 gün içinde karara bağlar ve karar başvuru sahibi yazılı olarak bildirilir. Reddedilen başvurular için gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 9. Üyelikten ayrılmak isteyenler, bu isteklerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılırlar.Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle ayrılan üyelerin asli üyelikleri sona erer.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 10. Dernek üyeliği aşağıdaki durumlarda yönetim kurulu kararı ile sona erer.
a. Ölüm

 

Madde 11.  Aidatını ve borcunu ödemeyen üyeler yönetim kurulunca yazılı olarak uyarılır ve kendisine ödeme için 60 gün süre verilir.Geçerli bir mazerete dayanmaksızın borcunu bu süre içinde ödemeyenlerin üyelikleri ilgili yönetim kurulunca silinir.Ve durum kendilerine yazılı olarak bildirilir. Borçlar kanuni yoldan ödetilir. Kaydı silinen üye kararın kendisine tebliğinden itibaren yönetim kurulunca itirazda bulunabilirler.Genel kurulun bu konudaki kararı kesindir.

Madde 12. Dernek tüzüğünde, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar,şeref ve haysiyet kırıcı davranışlarda bulunanlar, üyeler arasında geçimsizliğe neden olanlar yönetim kurulunca onur kuruluna sevk edilirler.
Onur kurulunca verilen kararlar, genel kurulda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 13. Üyeler eşit haklara sahiptirler.Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanabilirler, diğer üyelerin aracılığı ile oy kullanamazlar.

BÖLÜM III

DERNEĞİN ORGANLARI, KURULUŞLARI,YETKİ VE GÖREVLERİ

Derneğin organları

Madde 14. Derneğin organları şunlardır:
a.Genel Kurul
b.Yönetim Kurulu
c.Denetleme Kurulu

Genel Kurul:

Madde 15. Genel kurul en üst, en yetkili organıdır. Derneğin tüm asil üyelerinden oluşur. Genel kurul iki yılda bir toplanarak aşağıdaki hususları görüşür ve karara bağlar.

 1. Dernek organlarının seçilmesi.
 2. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu ve onur kurulu kararlarının görüşülüp karara bağlanması.
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe taslağının onaylanması.
 4. Dernek için gerekli malların satın alınması veya satılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 5. Derneğin feshedilmesi.
 6. Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi.
 7. Üyelikten çıkarılma kararlarının kesinleştirilmesi
 8. Derneğe bağlı iktisadi işletme kurulabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi

GENEL KURUL

Madde 16. Genel kurul derneğin en üst yetkili organıdır.Derneğin tüm asil üyelerinden oluşur.İki yılda bir Nisan ayında dernek merkezinde veya yönetim kurulunca belirlenecek başka bir yerde, yönetim kurulunun saptadığı tarih ve saatte yönetim kurulunun düzenleyeceği gündeme göre toplanır.Toplantıdan en az 15 gün önce, toplantının günü, saati, yeri, gündemi ve çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağını içeren davet yazısı, taahhütlü posta ve/veya elektronik posta ile gönderilerek üyeler toplantıya çağırılır.İlk toplantıda yarısından bir fazlasının (salt çoğunluğu) bulunmadığı saptanırsa toplantı ertelenir ve ikinci toplantı yedi günden önce yapılamaz ve altmış günden sonraya bırakılamaz.İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.İkinci toplantı esasına göre yürütülür.

TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEMİ, YÖNETİMİ VE KARAR SAYISI

Madde 17. Genel kurulun toplantısı iki tür olur.

 1. Olağan toplantı: Tüzüğün 16.ncı maddesinde belirtilen sürede ve biçimde yapılan toplantıdır.Olağan toplantıya yönetim kurulu çağırılır. Gündemde yer almayan hususlar görüşülemez.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.Genel kurul,gündem maddelerinde sıra değişikliği yapabilir ama görüşülmeyen bir maddeyi gündemden çıkaramaz.
 2. Olağanüstü toplantı: Yönetim kurulu ve Denetleme kurulunun gerekli görüşmesi, ya da üyelerden beşte birinin yönetim kuruluna ulaşan yazılı isteği üzerine Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.Toplantı isteyen organ ya da üyelerin gündemi de bildirmeleri zorunludur.Denetleme kurulunun ve 1/5 üyenin isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıyı düzenlemezse dernekler kanununun 20. Maddesi uygulanır.Olağanüstü toplantılar içinde tüzüğün 17. Maddesi uygulanır.

Madde 18. Genel kurul toplantılarını yönetmek için bir başkan ve iki sekreter üye açık oyla seçilir.Toplantıyı Genel kurul başkanı yönetir.Sekreter üyeler toplantı tutanağını düzenlerler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Tutanak, toplantı sonunda tüm belgelerle birlikte yönetim kuruluna verilir. Genel Kurul da kararlar, katılan üyelerin yarısının bir fazlasının oyuyla(çoğunluk) alınır.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU, YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 19. Yönetim kurulu, genel kurulca 2 yıl süre için seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden kurulur.Seçim gizli oyla yapılır.Oy pusulasına en fazla yedi(7) adayın adı yazılır.En çok oy alan 7 kişi asil üye seçilmiş olur.Yedekler oy sırasına göre saptanır.Oy eşitliğinde ad çekmeye başvurulur.

Madde 20. Yönetim kurulu üyeleri arasında bir dernek başkanı, bir dernek başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman üye seçerek görev bölümü yapar.Bu seçim de gizli oyla olur.Yönetim kurulu kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.Ve çoğunluk olmadıkça toplantı yapılamaz. Mazeretini toplantı gününden evvel bildirmeksizin 3 defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyenler, yönetim kurulu kararı ile istifa etmiş sayılırlar, yerlerini sırayla yedek üyeler alır.

Madde 21. Dernek başkanı yönetim kurulu adına derneği temsil ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.Yönetim kurulunun kararlarını uygular ve uygulatır.Dernek görevlilerinin çalışmalarını denetler.Tüzükte verilen görevlerini yerine getirir. Başkan yardımcısı başkanın yokluğunda ve başkanın isteği üzerine başkana ilişkin görevleri yapar.Çalışmalarında başkana yardım eder. Sekreter üye derneğin büro işlerinden sorumludur.Toplantı tutanaklarını düzenler, defter ve kayıt tutar.Genel kurula sunulacak çalışma raporu taslağını başkan yardımcısı ile birlikte bütçe taslağını da sayman ile birlikte yönetim kuruluna hazırlar.Yönetim kurulu gündemini başkanla birlikte düzenleyip üyelere dağıtır. Sayman üye, derneğin parasal işlerinden sorumludur.İlgili defter ve kayıtları düzenler, demirbaşların korunmasını sağlar, bütçe tasarısını hazırlar, harcamaları her yönetim kurulu toplantısında sunar.Kararsız gider yapılmamasını sağlar

Madde 22. Yönetim kurulunun karar ve yetkileri şunlardır.

A. Derneği temsil eder gerekirse bu konuda geçici olarak bir ya da bir çok üyesine yetki verir.
B. Üyeliğe almaya, üyelikten çıkarmaya karar verir.
C. Genel kurul toplantılarına sunulacak raporu bütçe tasarısını hazırlar.Genel kurul toplantılarının gün ve yeriyle gündemini saptar, tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirir.Genel kurul kararlarını gerçekleştirir.
D. Yılda en az iki kez toplanarak hazırlanan gündeme göre çalışmalar yapıp kararlar alır, çalışmalarında başkan, sekreter ve sayman yardımcı olur, kararların uygulanmasını denetler.
E. Derneğin gelir ve gider işlemlerini yerine getirir.
F. Dernek personelini göreve alır, aylık ücretlerini saptar, görevden çıkarır.
G. Yılda bir saymanın gelir giderle ilgili açıklamasını yazılı raporu da inceleyerek dinler gerekli tedbirleri önerir, karşılaştırır.
H. Derneğin amaçlarının yerine getirilmesi ve yürütülmesi için gerekli çabalarda bulunur.İlgilileri uyarır,uygun bulduğu girişimlere geçer.
I.Denetçilerin her 12 ayda bir verecekleri raporu inceleyerek gereğini yapar.
J. Genel kuruldan aldığı yetkiyle gerekli gördüğü zaman derneğe bağlı iktisadi işletme kurma kararı alır ve kuruluş için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

DENETLEME KURULU

Madde 23. Denetleme kurulu genel kurulca iki yıl için seçilir.Üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili seçer.Seçim gizli oyla yapılır.Düzeni ve üyelik boşalmasında yönetim kurulu örnek alınır.İlk toplantısında üyelerden birisi başkanlığa seçilir.Görev süresi iki yıldır.Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için sıradaki yedek üye göreve davet edilir ve durum yönetim kuruluna bildirilir.Denetleme kurulu, denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar.

İÇ DENETİM VE SAYMANLIK GELİR KAYNAKLARI VE DEFTERLER

Madde 24. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yıl geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, hertürlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 25. Çalışmalar nedeniyle yönetim kurulu kararına bağlı giderler belgeleri alınarak sayman tarafından bütçe olanakları içinde miktar ne olursa olsun yapılır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 26. Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

 1. Üyelerin yıllık aidatları
 2. Dernek çalışmalarından elde edilecek gelirler(Toplantılar, geziler, sergiler, yayınlar, yarışmalar, eğlenceler,piyango, kurslar vb.)
 3. Bağış ve yardımlarla, ayrıca 2860 sayılı kanuna uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 4. Üyelik aidatı : giriş aidatı, 10 TL yıllık aidat

BÖLÜM IV
SON KURALLAR

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27. Tüzükte yapılacak değişiklikler genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün olumlu oyuyla gerçekleşir.

 

DERNEĞİN FESHİ:

Madde 28. Derneğin feshine ancak genel kurulda oy hakkı bulunan üyelerin 2/3’sinin toplantıda bulunmasına koşuluyla verilebilir.Bu sayıda üye toplanmamışsa ikinci kez tüzüğe göre toplantıya çağrı yapılır ve katılan üye sayısı ne olursa olsun hazır bulunanların 2/3’ünün oyu ile fesih kararı alınır.Fesih durumu yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde valiliğe yazı ile bildirilir.

Madde 29. Derneğin feshine karar verildiğinde ya da kendiliğinden dağılmış sayılmasında tüm mal varlığı ve paraları, hak ve alacakları Hacettepe Yapı Kredi Şubesi 1041110-8 hesap numaralı Öğretim Üyelerin Fonu bağış hesabına intikal eder.

Madde 30. Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda dernekler Kanunu le Medeni Kanunda ki kurallar uygulanır.

Madde 31. Derneğin kurucu üyeleri ve geçici yönetim kurulu aşağıda belirtilmiştir.

KURUCU ÜYELER, İŞ VE İKAMETGAH ADRESLERİ:

Prof. Dr. Dinçer Fırat : HÜTF İç Hastalıkları ABD Onkoloji Ünitesi
Hafta Sokak 14/1 Gaziosmanpaşa Ankara
Tel: 437 95 34, TC

Prof. Dr. Tümay Sözen : HÜTF İç Hastalıkları ABD Genel Dahiliye Ünitesi
Kırçiçeği Sokak 8/1 Gaziosmanpaşa Ankara
Tel: 446 67 17, TC

Prof. Dr. Serap Arslan : HÜTF İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Ünitesi
Eskişehir Devlet Yolu 13.Km Kutlutaş Defne (1) Sitesi No 61 Daire 26 Ümitköy Ankara
Tel: 235 58 94, TC

Prof. Dr. Serhat Ünal : HÜTF İç Hastalıkları ABD Enfeksiyon Ünitesi
Yeşilyurt Sokak 7/8 Çankaya Ankara
Tel: 467 72 00, TC

Prof. Dr. Miyase Bayraktar : HÜTF İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji Ünitesi
Kahraman Kadın Sokak 8/4 Gaziosmanpaşa Ankara
Tel: 447 41 31,TC

Prof. Dr. Sırrı Kes : HÜTF Kardiyoloji ABD
Başkent Doktorlar Sitesi No : 1 Çayyolu Ankara
Tel: 240 10 16,TC

Prof. Dr. Yavuz Özışık : HÜTF İç Hastalıkları ABD Onkoloji Ünitesi
Abidin Daver Sokak 32/3 Çankaya Ankara
Tel: 439 60 94,TC

Doç. Dr. Salih Emri : HÜTF Göğüs Hastalıkları ABD
30. Sokak 32/1 Bahçelievler Ankara
Tel: 213 14 77,TC

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir